Το Λαμπρό Μέλλον της Ενέργειας στην Κύπρο

taylor10001-1Ένα νησί, στο ανατολικό άκρο της Μεσογείου, είναι αντιληπτό ότι ήδη, λόγω γεωγραφικής θέσης, παρουσιάζει ιδιαιτερότητες ως προς το ενεργειακό του προφίλ. Η Κύπρος είναι μία χώρα με σημαντικό πλεονέκτημα σε φυσικούς πόρους, η οποία όμως προς το παρόν παρουσιάζει μεγάλη εξάρτηση από εισαγωγές προϊόντων πετρελαίου και υψηλό κόστος ενεργειακού εφοδιασμού, ελλείψει ενεργειακής συνδεσιμότητας με άλλες χώρες. Επιπλέον, η ενεργειακή ζήτηση έχει σημαντικές αυξομειώσεις και εντείνεται κατά τους μήνες της τουριστικής περιόδου, με αποτέλεσμα το σύστημα παραγωγής και διανομής ενέργειας να δέχεται μεγάλο φόρτο, ενώ το τελικό κόστος ενέργειας αποβαίνει υψηλό για τον καταναλωτή.

Στο πλαίσιο αυτό, η Κύπρος αντιμετώπισε θετικά και ενσωμάτωσε την ευρωπαϊκή τάση στροφής σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εκπόνησε εθνική στρατηγική για βιώσιμη ενεργειακή ανάπτυξη. Το σχέδιο αυτό προβλέπει την επένδυση και αυξανόμενη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, προκειμένου έως το 2020 το 13% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης να προέρχεται από ηλιακή και αιολική ενέργεια.

Μία τέτοια πρωτοβουλία είναι πολυεπίπεδα σημαντική για το νησί της Κύπρου. Αρχικά, οι αναμενόμενες επενδύσεις που απαιτούνται για μία τέτοια στρατηγική μεταστροφή θα συμβάλλουν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αλλά και την τόνωση του κατασκευαστικού και ενεργειακού κλάδου συνολικότερα. Παράλληλα, το τουριστικό προϊόν αλλά και γενικά η οικονομία της χώρας θα καταστεί ανταγωνιστικότερη, ενώ αναμένεται μείωση της εκπομπής ρύπων άνθρακα και επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής. Οι συμπληρωματικές δράσεις που προβλέπονται, όπως η αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου και η ενεργειακή προσαρμογή των κτιρίων θα συνεισφέρουν ακόμα περισσότερο στην μείωση της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης της χώρας.

Η μικρή διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη συνολική ενεργειακή κατανάλωση της Κύπρου δημιουργεί ένα ευρύ πεδίο ευκαιριών που όμως δεν ανοίγεται δίχως προβληματισμό, κυρίως όσον αφορά στην αξιοπιστία απόδοσης ενέργειας των φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων και η συνδεσιμότητά τους με το δίκτυο διανομής. Το μεγαλύτερο εμπόδιο που πρέπει να ξεπεραστεί είναι αυτό της ανάγκης ύπαρξης εφεδρικής κάλυψης του δικτύου και του κόστους που αυτή συνεπάγεται, λόγω ακριβώς της επίδρασης αστάθμητων παραγόντων και της συνακόλουθης μειωμένης αξιοπιστίας στην απόδοση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.