Το κανονιστικό πλαίσιο της Κύπρου για τον ενεργειακό σχεδιασμό

windΗ ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ανήκει και η Κύπρος, έχει διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπηρετείται ένας κοινός στόχος: η διασφάλιση της απρόσκοπτης παροχής προϊόντων και υπηρεσιών ενέργειας, με κόστος που μπορούν να αντέξουν όλες οι κατηγορίες καταναλωτών είτε πρόκειται για πολίτες είτε για επιχειρήσεις. Αυτός ο στόχος υπηρετείται με την προϋπόθεση ότι προστατεύεται η κοινωνία και το περιβάλλον, σύμφωνα με τα πρότυπα που έχουν θεσπίσει οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου ιδρύθηκε το 2003 και αμέσως ευθυγραμμίστηκε με τις οδηγίες που ισχύουν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για μια ανεξάρτητη αρχή, που το βασικό αντικείμενό της είναι να θέτει κανόνες και να ελέγχει την αγορά ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου στην Κύπρο. Ένας πρόσθετος στόχος της Αρχής είναι να διασφαλίσει μια ανταγωνιστική, ασφαλή και περιβαλλοντικά βιώσιμη εσωτερική αγορά ενέργειας, με τον ειδικότερο στόχο να προστατεύει τα δικαιώματα των καταναλωτών.

Μια από τις ευθύνες της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου είναι να συμβουλεύει τον αρμόδιο Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σχετικά με όλα τα θέματα που αφορούν την αγορά ενέργειας. Σε ετήσια βάση δημοσιεύεται μια σχετική αναφορά, η οποία υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο Υπουργικό Συμβούλιο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ανάμεσα στις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις της Ρ.Α.Ε.Κ. συγκαταλέγονται οι ακόλουθες:

  • Η ενθάρρυνση και η διευκόλυνση του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, με ειδική στόχευση στη διατήρηση χαμηλής τιμολογιακής πολιτικής.
  • Η προώθηση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
  • Η επιβολή διοικητικών προστίμων σε περιπτώσεις παραβίασης των νόμων ή των κανονισμών.
  • Η θέσπιση κανονισμών σχετικά με τις χρεώσεις και τους όρους των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου για το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχουν, σύμφωνα με τις άδειές τους.
  • Η προώθηση της ανάπτυξης μιας οικονομικά εύρωστης και αυτόνομης αγοράς φυσικού αερίου.
  • Η ανακοίνωση των μέτρων που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση απρόβλεπτης ενεργειακής κρίσης ή σε περίπτωση απειλής της ασφάλειας των εργαζόμενων, των εγκαταστάσεων ή των δικτύων παροχής προϊόντων ενέργειας.