Το ενεργειακό σύστημα της Κύπρου και η χρήση ΑΠΕ

cyprus_hcmΟι ολοένα αυξανόμενες ενεργειακές απαιτήσεις διεθνώς, για την υποστήριξη του συνεχώς βελτιούμενου οικονομικού και βιοτικού επιπέδου, καθώς και οι συνακόλουθες επιπτώσεις της ικανοποίησης της ενεργειακής κατανάλωσης στο ορυκτό απόθεμα του πλανήτη, αλλά και συνολικά στο περιβάλλον, έχουν στρέψει διεθνώς το ενδιαφέρον στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Από πλευράς ευρωπαϊκής πολιτικής, κοινοτικές οδηγίες εισάγουν την υποχρέωση αντικατάστασης των ορυκτών καυσίμων με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θέτοντας μάλιστα την υποχρέωση εκπόνησης εθνικών σχεδίων δράσης για τον σκοπό αυτό.

Η Κύπρος δεν αποτελεί εξαίρεση σε αυτό τον κανόνα. Τουναντίον η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει να εξεταστεί ως κυρίαρχη προτεραιότητα, καθώς πρόκειται για νησιώτικο και ενεργειακά απομονωμένο κράτος με υψηλό, κατά συνέπεια, κόστος ενεργειακού εφοδιασμού. Έτσι, η Κύπρος έχει θέσει στόχο το 13% της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης να προέρχεται από ΑΠΕ έως το 2020. Αυτό σημαίνει ότι στα προσεχή έτη θα πρέπει να πραγματοποιηθούν επενδύσεις ώστε να τεθούν σε λειτουργία φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα, που θα συμβάλλουν στην επίτευξη αυτού του στόχου, χτίζοντας παράλληλα μία οικονομία χαμηλού άνθρακα και ενεργειακής κατανάλωσης αλλά και συμβάλλοντας στη μείωση της κλιματικής αλλαγής.

Οι επενδύσεις αυτές αναμένεται να δώσουν ώθηση συνολικά στην οικονομία της Κύπρου, ιδιαίτερα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αλλά και την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Παράλληλα, η εθνική στρατηγική προωθεί συμπληρωματικές δράσεις, όπως η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων και μέσων μεταφοράς αλλά και ο εκσυγχρονισμός του δικτύου και των υποδομών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, οι οποίες αναμένεται να συμβάλλουν στη μείωση ενεργειακής κατανάλωσης και τη βελτίωση ποιότητας ζωής.

Μέσα από τη στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας η Κύπρος θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί το φυσικό πλεονέκτημα που έχει ως νησί και ως χώρα με υψηλά ποσοστά ηλιοφάνειας, χρησιμοποιώντας τον φυσικό της πλούτο για την ενίσχυση του ανταγωνιστικού της πλεονεκτήματος. Σε μία χώρα μικρής έκτασης και πληθυσμού περίπου 700.000 κατοίκων, η εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελεί πρόκληση, καθώς θα μπορούσε να εξασφαλίσει μελλοντικά την πλήρη ενεργειακή αυτάρκειά της.